Miljö och hållbarhet

LEH och medlemsföretagen ser det som ett minimikrav att följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav. Medlemsföretagen eftersträvar i sitt dagliga arbete att använda material och metoder som är skonsamma mot miljön, samt att vara informerade om nyheter och förbättringar på marknaden.
Vi tar ansvar för att uttjänta elektriska och elektroniska produkter från vår verksamhet samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt, samt att miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljön.

Producentansvar

RoHS och REACH

Batterifrågor

LEH-företagen har målmedvetet och tidigt prioriterat att uppfylla producentansvaret som berör företagens produkter. LEH var en av de drivande parterna i arbetet med att starta upp El-Kretsen och alla medlemsföretag är anslutna.
LEH-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras ur miljösynpunkt och att industrin nu uppfyller RoHS- och REACH-direktiven.
LEH-företagen arbetar löpande med att produktutveckla batterier och idag används nästan uteslutande litiumbatterier.
Enligt batteriförordningen ska samtliga batterier märkas och samlas in. Insamlingen sker idag genom El-Kretsen.